Studiegids - Student.uva.nl (2023)

Koekie Toestemming

UvA gebruik koekies en soortgelyke tegnologieë om die webwerf te bedryf, te meet en te optimaliseer. Dit word ook gebruik om byvoorbeeld YouTube-video's te vertoon en vir bemarkingsdoeleindes. Dit laat jou internetgedrag toe om na te spoor. As jy op "Aanvaar alle koekies" klik, stem jy daartoe in.

Inligting

(Video) Arriving in Amsterdam: a step-by-step guide | University of Amsterdam

Kan jy ons help om die webwerf te verbeter deur 'n paar vrae te beantwoord? Dit neem net 5 minute.die ondersoek begineksterne skakel.

Inligting

[Huidige student]

Wat studeer jy?

(Video) ➡️ 3 things you need to know before you apply at the UvA | University of Amsterdam

Laas gewysig op 8/1/2022

In die studiegids vind jy inligting oor kursusse, minderjariges, verwante kursusse en toelatingsvereistes. Jy sal ook die kontakbesonderhede van die onderwysers daar vind.

Bekyk inligting oor jou gradeplegtigheid

Nou kan jy algemene inligting op die webwerf sien. Kies jou kursus en bekyk ook kursusspesifieke inligting soos sperdatums, regulasies en kontakbesonderhede.

Wat studeer jy?

(Video) Webinar | Rechten | Universiteit van Amsterdam

Vir meer inligting, sienstudiegidseksterne skakel.

Bestudeer vordering en kurrikulum
(Video) UvA | Complexity
(Video) 😮 What was the most surprising experience in your time at the UvA? | University of Amsterdam

Videos

1. Master | Commerciële rechtspraktijk (Privaatrecht) | Universiteit van Amsterdam
(University of Amsterdam)
2. Vakaanmelding Sija | University of Amsterdam
(University of Amsterdam)
3. Minor Entrepreneurship Demo Day 2019
(Bram Kuijken)
4. Vakaanmelding Allison: PPLE | University of Amsterdam
(University of Amsterdam)
5. dit is geen tentamen
(Student Report)
6. Studiekeuze Stap 2
(University of Amsterdam)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 09/01/2023

Views: 5630

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.